ติดต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร.044870278
e-mail  huaywaschool@gmail.com