ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้ง
ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่
10  ตำบลห้วยบง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ระยะทาง  23  กิโลเมตร

 ขนาดพื้นที่

โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น  32   ไร่   2   งาน   เป็นที่ดินที่ราชพัสดุ

 คำขวัญโรงเรียน

วินัยเลิศล้ำ  คุณธรรมสูงค่า  สถานศึกษาพอเพียง  ลือเลื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจำโรงเรียน

                เหลือง   แดง

อักษรย่อโรงเรียน

                ..”

นโยบาย   ปี 2556

1. ยึดคุณธรรม นำความรู้  สร้างความตระหนัก สำนึกในคุณค่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

3. กระจายอำนาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

 เป้าประสงค์

1. เด็กวัยเรียนทุกคน ทั้งปกติ  พิการ  และด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี  ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

2. นักเรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. โรงเรียนบ้านห้วยหว้ามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา

 วิสัยทัศน์

 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้บุคลากรและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีมีมาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 พันธกิจ

1. บริการและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และบุคลากรแห่งการเรียนรู้

3. จัดการศึกษาให้นักเรียนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง คิดเลขเร็ว ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

4. ใช้คุณธรรมนำสู่การเรียนรู้

5. นำเทคโนโลยีมาพัฒนา บริหารจัดการ  การจัดกระบวนการเรียนการสอน จัดห้องสมุดและห้องปฏิบัติการให้สมบูรณ์แบบ

6. ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอการศึกษา

7. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งภูมิปัญญาไทย