บุคลากร


นายประสิทธิ์  ปักเขตานัง
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนิยดา  ธงทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางวัฒนา  ศรีวงษ์ชัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางกนกนภา  ทรัพย์เทวดล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษhttps://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/bwm/personnel/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

นางสุภาพร  ลุนสำโรง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวธณัณณัฐ  ไพศาลพันธ์
ครู
นายศรัณญู  ปรางชัยภูมิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการนายพุทธรักษ์  นิลราช
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์  บุญนา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางอังคนา  แก้วประเสริฐ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร  ยอดท่าหว้า
 ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายวันโชค  ชัยวิวัฒมงคล
ครูอัตรจ้าง
นางพเยาว์  ศรีจำปา
เจ้าหน้าที่ธุรการนางปราณี  ขนชัยภูมิ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางบัวไข  รักหินลาด
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสมหวัง  ชำนาญกิจ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางจิระพร  ชนะหาญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายสมหมาย  พลชัยโย
นักการภารโรง